Startside Om os Kontakt Kalender Indbydelser Referater
 
Referat af Gildeting den 17. marts 2016

Inden spisningen kl. 18,30 startede gildemester Susanne med flotte mindeord om ”Jøsse”, som døde den 13/3 og vi
mindedes alle ”Jøsse” med  1 min. stilhed.

Gildeting kl. 20 - der deltog 28 gildebrødre i gildetinget.
1. Valg af dirigent og referent: Leif Jørgensen blev valgt som dirigent og forsamlingen godkendte dagsordenen efter at der
blev givet rettelse på indkaldelsen m.h.t. ugedag. - ”Besse” Bente Jørgensen blev valgt som referent.

2. Gildemesteren aflægger beretning: Gildemester Susanne Bjørklunds beretning er vedhæftet dette referat.  - Ingen
bemærkninger til beretningen og denne blev godkendt med akklamation.

3. Gildeskatmesteren fremlægger der reviderede regnskab: Skat mester Anne Marie Christiansen fremlagde regnskabet,
som var udsendt sammen med dagsordenen. - Driften viser et overskud på 702,83 kr. og Good Turn et overskud på 1936,82
(her er der betalt for 2 år vedr. tlf.kæden) - Torrighytten giver et underskud på 1.153,27. Gildets aktiver pr. 31/12 2015 er
164.762 - heraf 18.520 er aktier i Danske Bank. - Bemærkninger til regnskabet: Ingen bemærkninger til driften - Good Turn:
der er kun solgt 2 stk. Good-turn mærker - Torrighytten: Ingen bemærkninger - status: ingen bemærkninger - regnskabet
blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag. - Ingen forslag fremsendt.

5. Beslutning vedr. Torrighytten. - Gildemesteren fremlagte en redegørelse omkring forløbet af Torriglauget og Torrighytten.
I 2009 modtog gildet et legat på 50.000 kr. fra Halkjærs fond, der var søgt om ca. 20.000 kr. Torriglauget havde på daværende
tidspunkt fået oplyst,  at der ikke skulle kystsikres. Af de 50.000 kr. skulle ca. 40.000 kr. bruges til evt. nedrivning ved
kontraktens udløb i 2020. - Gildeledelsen har haft møde med repræsentanter  fra Torriglauget og kunne her ikke støtte et
forslag om at overdrage Torrighytten til en ny forening, hvor også de 50.000 kr. skulle følge med. - Efter mødet, som ikke var
et positivt møde, havde gildeledelsen haft overvejelser om at stoppe som ledelse. Tidligere spejdere fra Højreby gruppe har
nævnt, at de evt. kunne fortsætte med hytten.  - Hvis gildetinget beslutter, at Torrighytten skal videreføres, så skal der også
findes personer til at tage sig af hytten. - Bemærkninger:  Gildet har aftale med Halsted Kloster og kan ikke overgive hytten
til andre - Forslag om at Halsted Kloster evt. overtager hytten til jagthytte - aftale med Halsted Kloster kan opsiges med kort
varsel  - der betales ikke lejeafgift til Halsted Kloster - Om lejeaftalen kan forlænges udover 2020 har gildeledelsen ingen
fornemmelse for - de 50.000 kr. er et legat givet til Gildet - På gildeting i 2015 blev besluttet, at der i 2016 skulle træffes
beslutning omkring fremtiden for Torrighytten.
Skriftlig afstemning: Ellen Larsen og Merete Nilsson blev valgt som stemmetællere - 3 stemte for at Torrighytten bibeholdes
- 24 stemte for at Torrighytten skal ud af gildets regi -  1 stemte blank. - Gildeledelsen skal herefter arbejde videre med
at Torrighytten udgår af gildets regi.

6. Gildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
Budget for drift: Udgifter 30.900 - indtægter 27.500 = ./. 3.400 kr. - budget for Good Turn: Udgifter 19.900 - indtægter
10.000 = ./. 9.900 kr. (under Good Turn er afsat beløb til yderlige-re 1 salgsbod - 3.000 kr. er bevilget som tilskud til
”børneevent” 14/10 i forbindelse med byjubilæ-et) - Budgettet blev godkendt og kontingent er uforandret (2 x 330 kr.).

7. Valg af gildemester: Susanne Bjørklund blev genvalgt - Victor Birch-Pedersen genvalgt som suppleant. 
Gildeskatmester Anne Marie Christiansen ikke på valg - genvalg af suppleant Vibeke Christiansen - Gildekansler
Elin Birch-Pedersen ikke på valg - genvalg af suppleant ”Besse” Bente Jørgensen.

8. Valg af flag- og dørherolder og suppleanter  for disse. - Vagn Hansen genvalgt som flagherold, Erling Nilsson genvalgt
som suppleant - Victor Birch-Pedersen genvalgt som dørherold, Hanne Kobbernagel genvalgt som suppleant.

9. Valg af 2 revisorer: Hanne Hansen og Kirsten Johansson blev genvalgt.

10. Valg af GIM og GU. - Vakant

11. Valg af lokalredaktør til ”Liljen” - Kåre Christiansen blev valgt med akklamation!

12. Valg af kontaktperson til pressen - Elin Birch-Pedersen blev valgt.

13. Kort orientering fra laugsformændene:
Debatlaug: Har månedlige møder om bøger, som lauget læser - læser Udenrigsmin. Tidskrift om Afrika og Asien,
fortsætter med dette. Lena er ny formand for lauget.
Frimærkelaug: Kører stille og roligt.
Arkivlaug: Ingen møder i årets løb.
Eventlaug: Der afholdes fælleskorpsligt arrangement 17-18/9. Gildeledelsen beslutter om lauget evt. nedlæges.
Julebasarlaug: 5 tilbage i lauget, ønsker flere medlemmer!  Julebasaren gik godt i 2015. Fremtiden: Lauget står for
gildehal i april - julebasar bliver ikke som tidligere år, til juletræs-tænding opstiles bod på Torvet med salg af æble-
skiver og gløgg. Julemarked i 2015 på Torvet gentages i år og gildet kan opstille bod med tombola, fiskedam og evt.
flere aktiviteter. - Lauget ønsker gode ideer!
Kulturelt laug: Har afholdt sildespisning med 26 deltagere i februar. 23 har købt billetter til ”Miss Saigon” 12/8 og
yderligere 7 deltager i spisning inden forestillingen.
Naturlaug: Afholder nattergaletur 27/8 og planlægger weekendtur ti 2017.
Skleroselaug: Laver kaffe 22/3 og har 3 årlige arbejdsmøder og julemøde på Sukkertoppen, hvor gildet giver nogle
flasker snaps.
Spejderlaug: Afholder løb for Maribo spejderne 10/5 - står for friluftsgildehallen på Kråruplund den 15/6. Planlagt
tur til Tydal i maj, hvor også resten af distriktet blev inviteret, er aflyst, da kun 6 var tilmeldt.
Telefonkæde: 4 damer og 1 herre er med i kæden. Alle har det godt og der er plads til flere. Der laves PR om telefon-
kæden, og vores kæde har aftale med Falck i tilfælde af, at der ikke er kontakt til en i kæden - det har andre telefon-
kæder ikke. - Gutte tager kontakt til pressen.
Væbnerlaug: Har haft 1 møde med ny gildebror - Helge Lund
Byjubilæum: Kirsten har overtaget formandsposten efter Ellen. Gildet står for bengnavergildet den 1. oktober på
Torvet, hvor Handelsstandsforeningen opstiller telt, borde og stole. Elfi har kontakt til middelalderfolk m.h.t. udklæd-
ning, musik, udsmykning m.m.m. - mange skal bruges denne dag, ca. 20 personer. Der kommer nærmere om dette.
Gildet er også med den 4. og 5. juni på Hestø, hvor Erik Grip underholder 4/6 og Musikskolen 5/6.

14. Eventuelt:
Victor: (som distriktsgildemester) Folkemødet på Bornholm bliver for dyrt for landsgildet, vil i stedet støtte
Spejdernes lejr 2017. Landsgildet har ikke hørt meget om lejren i 2017, men opfordrer gildebrødre til at deltage.
Der vil på lejren blive opstillet telte, hvor gildebrødre kan leje sig ind en eller flere overnatninger.
Susanne: Forslag fra Elfi omkring flagsang nr. 44 ikke fremkommet i tide til at blive behandlet under indkomne
forslag: Leif nævnte, at sidste linie ””jeg er Danmark, jeg er fred”, er vores ønske om fred!
SOS-børn: Nina har tidligere varetaget denne kontakt med breve til fødselsdag og jul - ny tovholder ønskes 
(Merete Nilsson har efterfølgende sagt ja til at varetage denne kontakt!)
Gildejubilæum 23/11: Gildeledelsen samt laugsformænd (./. Elfi) planlægger dette. Hvis laugsformand er forhindret,
deltager en anden fra lauget.
Gutte: HUSK - vi løfter i flok!
Ellen: Takkede for hilsen til sin 75 års fødselsag.

Dirigenten Leif lukkede gildehallen kl. 21,45 og takkede for god ro og orden.
Leif Jørgensen                     Susanne Bjørklund                       Bente Jørgensen
     Dirigent                                 Gildemester                                   Referent
 
Billeder
Referat af opstartsmødet den 9. august 2016

Deltagere: Susanne, Anne Marie, Gutte, Birte C., Ela, Connie, Inge, Mette, Hanne K., Kirsten, Besse, Helge C.,
Lone, Elfi, Kåre, Birgit, Lena, Victor, Helge L., Vibeke C., Erling.

1. Gildemester bød velkommen til alle. Vi skal i gang med næste del af gildeåret, hvor der er mange arrangementer.
Først tak fra Besse og Anne Marie og Susanne for flasker ifm. runde fødselsdage og fra Vibeke og Otto ifm.
sølvbryllup.
2. Gildemesterstævne i september - gildemester forhindret i at deltage, hvorfor kansler deltager.
3. Nytårsgildehallen flyttes til 10. januar 2017.
4. Nattergaleturen flyttes til 19. maj 2017.
5. Nyt fra laugene:
   Debatlaug: Besøger Rich. Winthers hus.
   Frimærke/arkivlaug: Intet nyt.
   Event/Økseløb: Arrangørerne har aflyst løbet i september.
   Julebazar: Gløggbod på torvet ifm. juletræstænding den 25.11.16. Tombola og fiskedam den 11.12.16,
   hvor der er ”jul på torvet”.
   Kulturelt laug: Miss Saigon i Hylddalen med deltagelse af 30 gildebrødre fredag den 12.8.16.
   Naturlaug: Tur i maj 2017 til Ratzeburg.
   Skleroselaug: Hjælper ved foreningens bankospil og julefrokost.
   Spejderlaug: intet nyt.
   Byjubilæumslaug: Gildet skal lave bengnavergilde for byen den 1.10.16.
   Jubilæumslaug: Holder møde den 11.08.16.
   Telefonkæden: Kører fint, intet nyt.
   Væbnerlaug: Intet nyt.
   Webmaster: Intet nyt, Kåre modtager gerne indlæg og billeder til Liljen.
   Øvrigt: Fellowship den 25.10.16 - husk tilmelding.
6. Portalen over Spejdervænget: Skal gerne renoveres og skilte fjernes m.m.
7. Haitinål: Landsgildet opfordrer gildebrødre til at købe en nål som støtte til hjælpeprojekt på Haiti -
se artikel i bladet Sct. Georg.
8. Øvrig information: Besse orienterer om, at Maribo spejderne har fået overdraget FDF-huset og at gildet fortsat kan
disponere over et depotrum og at gildet altid er velkommen til at bruge huset (men spørg om det
er ledigt først). Gildebrødre hjælper med at få sat lidt skik på huset og omgivelserne. Kommer
fremover til at hedde Ulvehytten.

Efter alt dette kom Victor med oplæg til Samtalespillet ”Spejderideen for voksne” og det brugte vi en god time
på, og snakken/drøftelserne gik livligt ved bordene.  Vores svar bliver nu sendt til Netværk for Sjælland og
Lolland-Falsters distrikt til videre bearbejdning og drøftelse på Gildemesterstævnet i september.

Mens dette referat har været undervejs har der været møde i jubilæumslauget og  til foreløbig orientering kan
det oplyses, at vores jubilæum markeres med en reception på selve fødselsdagen den 23.11.16 og så holder
vi vores fødselsdagsgildehal med eftergildehal fredag den 18.11.16 - alt holdes i Spejdervænget. Nærmere
herom kommer selvfølgelig i Liljen - så hold øje her.
                                
Gutte